Samenwerking verbeteren in teams

 • Naar een positieve bedrijfscultuur met betere resultaten en minder verloop en uitval van medewerkers.
 • Vergroting van de veranderbereidheid in een samenwerkende sfeer.
 • Een praktische, positieve en doelgerichte werkwijze.
 • Een stap voor stap aanpak. Niet alles kan tegelijkertijd.
 • Wat goed gaat versterken, dat geeft energie, die nodig is om ook zelf verander-bereid te blijven.
 • Eerst de ‘Why’; waartoe zijn deze collega’s bij elkaar? Met gezamenlijke doelen komt men verder. Als de ganzen hierboven in V formatie. Wie snel wil moet alleen gaan, wie ver wil komen kan beter samen optrekken.

Een betere samenwerking start met een focus op samenwerken.

Is het krapte op de arbeidsmarkt?

Is het krapte op de arbeidsmarkt waarom steeds meer instellingen en bedrijven ons inschakelen? Wij denken van niet. Natuurlijk, we gaan spannende jaren tegemoet op de arbeidsmarkt en met name in de grote steden. Daarnaast, problemen in een bedrijf of instelling waar de sfeer niet optimaal is, de werkdruk te hoog, waaruit collega’s vertrekken, zzp-er worden of ziek thuis komen te zitten, vragen om een samenwerkende nieuwe frisse insteek. Geloof het of niet, er zijn teams waarin iedereen graag wil werken… Zo’n team is geen toeval. Dat zijn collega’s die – met zorg voor de taak én elkaar – de samenwerking verbeteren. Team4Teams is specialist om het verschil te maken tussen een team en een topteam. Topteams oefenen de samenwerking. Team4Teams ondersteunt (zo min mogelijk). Daarin wil iedereen wel (meer uren) werken, omdat het energie geeft.

Samenwerking verbeteren

Teamcoaching met periodiek onderhoud voor teams - luchtig

Samenwerking verbeteren

Luchtig

meer informatie
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen, onze aanpak delen.
 • Indien nodig: individuele gesprekken om verander-bereidheid in kaart te brengen.
 • Korte interventies in twee teamtrainingsworkshops van een dagdeel.
 • Stappenplan maken: wat kan het team zelf?
 • Nazorg op afroep.

Een leidinggevende verlangt naar een betere werksfeer: “We hebben vaardigheden nodig om op een hoger niveau samen te werken”. Beter en vaker communiceren, elkaar op een positieve manier aanspreken, feedback geven.
Hoe gaat het team om met veranderingen en de terugslag die deze meestal eerst geven?

Een teamcoach ondersteunt dit proces. Hoe breng je medewerkers dichter bij elkaar waardoor processen soepeler verlopen?

De interventies duren kort, zijn concreet en luchtig en hebben een positieve kijkrichting. Ze worden met tussenpozen herhaald, om zo de nieuwe vaardigheden te borgen.

Vrijblijvende kennismaking
Samenwerking verbeteren - daadkrachtig

Samenwerking verbeteren

Daadkrachtig

meer informatie
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen, onze aanpak delen.
 • Individuele gesprekken om veranderbereidheid in kaart te brengen.
 • Vier tot zes teamtrainings-bijeenkomsten van een dagdeel, verdeeld over een half jaar. 
 • Ontwikkelen van een stappenplan: wat kan het team ondertussen zelf doen?
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen om het veranderingsproces tussendoor te ondersteunen.

De bedrijfsleiding vindt dat een deel van de organisatie ondersteuning nodig heeft om beter met veranderingsprocessen, groei en weerstanden om te gaan.

Een teamcoach begeleidt dit proces en werkt met het team aan een nieuwe verstandhouding. Vanuit een positieve grondhouding komen ook de pijn en weerstand op tafel. Doelgericht en to the point, wat houdt jullie tegen?

Tegenstellingen worden zachter en er ontstaan nieuwe mogelijkheden om tot een goede samenwerking te komen. Collega’s (juist ook buiten dit team) worden gevraagd om bij te dragen. De winst is voor iedereen en niet alleen materieel.

Vrijblijvende kennismaking

Samenwerking verbeteren

Vasthoudend

meer informatie
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen en onze aanpak delen.
 • Individuele gesprekken om veranderbereidheid in kaart te brengen.
 • Masterclass-cyclus teamtraining met het team, verdeeld over een jaar.
 • Teamcoaching gericht op het versterken van onderling vertrouwen.
 • Coaching van leidinggevenden bij het implementeren van een samenwerkende cultuur.
 • Ontwikkelen van een stappenplan: wat kan het team ondertussen zelf doen?
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen om het proces van verbetering tussendoor te ondersteunen.

Een onderneming wil aandacht voor een positievere bedrijfscultuur om groei en verandering samen met stabiliteit in teams te realiseren. Stap voor stap bouwt men samen met de teamleden aan zo’n nieuwe cultuur. Een teamcoach begeleidt dit proces van veranderen.

Zodra er ruimte komt voor een positieve wijze van samenwerken en men elkaar durft aan te spreken, gaat alles beter: de bedrijfsresultaten verbeteren en er is minder ziekteverzuim. Men voelt zich verbonden met de onderneming en draagt intrinsiek gemotiveerd bij.

Het veranderen van de teamcultuur vergt tijd. De medewerkers krijgen steeds nieuwe impulsen om door te pakken. Zodra dit proces is gestart, volgt er waardering van iedereen.

Vrijblijvende kennismaking

Samenwerking verbeteren als aandachtspunt

De kracht van onze programma’s zit in de uitnodiging aan het team om zelf concreet aan de slag te gaan met nieuwe inzichten. Gelijktijdigheid – iedereen wil op hetzelfde moment dezelfde kant op – is één van de sleutels tot succes.

Resultaten:

 • Het is een investering die rendement geeft. Natuurlijk er zijn investeringskosten, maar het effect zit in verminderd vertrek van collega’s, een lager ziekteverzuim en minder langdurige uitval. Het zijn de mensen die het doen.
 • In een commerciële setting geeft een hoger niveau van samenwerking ook meer resultaat, vooral door klanttevredenheid: “het is goed bevallen!” 
 • De organisatie krijgt glans, er wordt naar medewerkers geluisterd, niet alles kan tegelijkertijd, maar er ontstaat bewustzijn van stap voor stap groeien en verbeteren. “Het wordt opgepakt!” Medewerkers zijn heel goed in staat om gemotiveerd te blijven ook als succes op termijn pas bereikt wordt. Iedereen snapt dat in een proces van groei van iedereen wat gevraagd wordt. In een topteam wordt dat energiek ontvangen.
 • De teams gaan de veranderingen van binnenuit vorm geven. De aanwezige professionaliteit in de teams wordt zichtbaar en op gezamenlijke doelen gericht. Wat goed gaat wordt gedeeld en gewaardeerd, wat fout gaat wordt ook gedeeld om gezamenlijk van te leren.
 • De teamcoaches van Team4Teams zijn korte tijd de vreemde ogen die het proces van groei in en door het team opgang helpen – daar waar dat nodig is. Om bij te staan waar dat gewenst is, met een telefoongesprek, e-mail of bezoek aan een gezamenlijke vergadering, waar nodig met een nieuwe stimulans in een vervolgtraining.
Onze opdrachtgevers

Schaal van Samenwerking

Schaal van Samenwerking - model om de samenwerking te verbeteren

De Schaal van Samenwerking geeft inzicht en overzicht waar een team staat in de samenwerking. De Schaal geeft handvatten waarmee een team zelf aan de slag kan om op een hoger niveau van samenwerking te komen.  

Overleven

Overleven is een recht, maar heeft wel een prijs. De strijd aangaan creëert weerstand en ergernis. Te vaak wordt ‘op de man‘ gespeeld. Het team komt onder druk te staan, angst en een onveilige cultuur liggen op de loer.

Het verlangen om in één stap naar een samenwerkende situatie te gaan is groot.  Maar daarvoor ontbreken de flexibiliteit en creativiteit. Er zijn tussenstappen nodig om weer tot bloei en samenwerking te kunnen komen.

Ontlopen

Wie weg wil uit een overlevende situatie, adviseren wij om allereerst te stoppen met het voeden van het conflict. Tot tien tellen en afstand nemen. Dat geeft rust, maar creëert ook afstand. De teamleden ontlopen elkaar en de onderlinge tegenstellingen.

Inzet van een teamcoach werkt als een katalysator om snel en duurzaam tot betere samenwerking te komen.

Samenwerken

In een samenwerkende groep is spontane waardering voor wat de ander doet en erkenning voor wat de ander nodig heeft. Problemen komen op tafel, fouten worden opgepakt. De teamleden maken afspraken wie wat doet, met aandacht voor wat beter kan. Men speelt ‘op de taak‘. Flexibiliteit en creativiteit komen tot bloei.

Vertrouwen, erkenning en waardering vormen de sleutels tot de vorming van een topteam.

Waar staat uw team op de Schaal?

Is er te veel druk?

Schaal van Samenwerking - Overleven

Gaat verbeteren traag?

Schaal van Samenwerking - ontlopen

Geeft feedback rendement?

Schaal van Samenwerking - Sa,menwerken

Wat kunt u doen?

Schaal van Samenwerking in een team onder te hoge druk

Tegenstellingen overbruggen

Wilt u tegenstellingen overbruggen en een periode van conflicten achter u laten? Vraag dan om teamcoaching. Een strijdend team ervaart dat afstemmen niet meer lukt, hulp van buiten is nodig om de patstelling te doorbreken. Een teamcoach is er op gericht om een team te leren zelf zijn problemen om te zetten in mogelijkheden. 

Voor een switch van denken in moeilijkheden naar denken in mogelijkheden is eerst afstand van het conflict nodig. Dat geeft lucht. Het team gaat vervolgens op zoek naar een hoger gezamenlijk doel en verkent waar de teamleden positieve energie kunnen vinden. Voor dit proces is ruimte en tijd nodig. Met als resultaat een nieuw perspectief. Niemand had dat nog verwacht.

Samenwerking Verbeteren

Schaal van Samenwerking in een team dat bij voorkeur uitstelt en ontloopt

Rendement van overleg vergroten

Praten over en praten met kunnen beide positief zijn en leiden tot advies. Echter, als een team in een patstelling zit – de teamleden praten wel lang over een dilemma, maar niemand hakt de knoop door en vooruitgang blijft uit – dan adviseren wij teambuilding met reflectie en communicatietraining.

Een teamtrainer ondersteunt de teamleden om naast aardig ook eerlijk te worden voor elkaar. Wie eerlijk is in contact met de ander wordt kwetsbaar. Dat kun je je alleen permitteren in een situatie die samenwerkend is. Het thema is hier: hoe kun je vanuit een ontlopende cultuur groeien naar een samenwerkende cultuur waar iedereen energie van krijgt?

Teambuilding met reflectie

Communicatie training

Schaal van Samenwerken in een samenwerkend team

Scoren onder druk

Elkaar aanspreken is in uw team vanzelfsprekend. Toch valt het team soms terug in oud gedrag. Dan is feedbacktraining top. De training versterkt wat er al goed gaat. Borgen doet het team zelf in de weken er na op de werkplek. Teamgroei gaat immers stap voor stap.

Periodiek onderhoud van de samenwerking helpt om een team versneld te laten groeien. Elk topteam heeft veel oefening achter de rug en blijft trainen. Dat geldt niet alleen in de sport. Topteams weten dat. Met deze training leert uw team te scoren onder druk.

Contact

Feedback training