Samenwerking verbeteren in teams

 • Naar een positieve bedrijfscultuur met betere resultaten en minder uitval van medewerkers.
 • Vergroting van de veranderbereidheid in een samenwerkende sfeer.
 • Een praktische, positieve en doelgerichte aanpak.

Dit is Samenwerking Verbeteren met Team4Teams.

Samenwerking verbeteren

Teamcoaching met periodiek onderhoud voor teams - luchtig

Samenwerking verbeteren

Luchtig

meer informatie
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen, onze aanpak delen.
 • Indien nodig: individuele gesprekken om verander-bereidheid in kaart te brengen.
 • Korte interventies in twee teamtrainingsworkshops van een dagdeel.
 • Stappenplan maken: wat kan het team zelf?
 • Nazorg op afroep.

Een leidinggevende verlangt naar een betere werksfeer: “We hebben vaardigheden nodig om op een hoger niveau samen te werken”. Beter en vaker communiceren, elkaar op een positieve manier aanspreken, feedback geven.
Hoe gaat het team om met veranderingen en de terugslag die deze meestal eerst geven?

Een teamcoach ondersteunt dit proces. Hoe breng je medewerkers dichter bij elkaar waardoor processen soepeler verlopen?

De interventies duren kort, zijn concreet en luchtig en hebben een positieve kijkrichting. Ze worden met tussenpozen herhaald, om zo de nieuwe vaardigheden te borgen.

Vrijblijvende kennismaking
Samenwerking verbeteren - daadkrachtig

Samenwerking verbeteren

Daadkrachtig

meer informatie
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen, onze aanpak delen.
 • Individuele gesprekken om veranderbereidheid in kaart te brengen.
 • Vier tot zes teamtrainings-bijeenkomsten van een dagdeel, verdeeld over een half jaar. 
 • Ontwikkelen van een stappenplan: wat kan het team ondertussen zelf doen?
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen om het veranderingsproces tussendoor te ondersteunen.

De bedrijfsleiding vindt dat een deel van de organisatie ondersteuning nodig heeft om beter met veranderingsprocessen, groei en weerstanden om te gaan.

Een teamcoach begeleidt dit proces en werkt met het team aan een nieuwe verstandhouding. Vanuit een positieve grondhouding komen ook de pijn en weerstand op tafel. Doelgericht en to the point, wat houdt jullie tegen?

Tegenstellingen worden zachter en er ontstaan nieuwe mogelijkheden om tot een goede samenwerking te komen. Collega’s (juist ook buiten dit team) worden gevraagd om bij te dragen. De winst is voor iedereen en niet alleen materieel.

Vrijblijvende kennismaking

Samenwerking verbeteren

Vasthoudend

meer informatie
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen en onze aanpak delen.
 • Individuele gesprekken om veranderbereidheid in kaart te brengen.
 • Masterclass-cyclus teamtraining met het team, verdeeld over een jaar.
 • Teamcoaching gericht op het versterken van onderling vertrouwen.
 • Coaching van leidinggevenden bij het implementeren van een samenwerkende cultuur.
 • Ontwikkelen van een stappenplan: wat kan het team ondertussen zelf doen?
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen om het proces van verbetering tussendoor te ondersteunen.

Een onderneming wil aandacht voor een positievere bedrijfscultuur om groei en verandering samen met stabiliteit in teams te realiseren. Stap voor stap bouwt men samen met de teamleden aan zo’n nieuwe cultuur. Een teamcoach begeleidt dit proces van veranderen.

Zodra er ruimte komt voor een positieve wijze van samenwerken en men elkaar durft aan te spreken, gaat alles beter: de bedrijfsresultaten verbeteren en er is minder ziekteverzuim. Men voelt zich verbonden met de onderneming en draagt intrinsiek gemotiveerd bij.

Het veranderen van de teamcultuur vergt tijd. De medewerkers krijgen steeds nieuwe impulsen om door te pakken. Zodra dit proces is gestart, volgt er waardering van iedereen.

Vrijblijvende kennismaking

De kracht van onze programma’s zit in de uitnodiging aan het team om zelf concreet aan de slag te gaan met nieuwe inzichten. Gelijktijdigheid – iedereen wil op hetzelfde moment dezelfde kant op – is één van de sleutels tot succes.

Met de klant spreken wij vooraf een aantal contacturen af. Deze uren zijn een reële inschatting van de tijd die een teamcoach nodig heeft om een gewenst veranderingsproces op gang te helpen en af te ronden. Een voorgesprek is belangrijk om een haalbare opzet te maken met concrete doelen. Bellen kan ook, elke werkdag tot 21.00 uur: 085-8787005 (de telefoon wordt doorgeschakeld, dus blijf aan de lijn).

Schaal van Samenwerking

Samenwerking verbeteren met de Schaal van Samenwerking

De Schaal van Samenwerking geeft inzicht en overzicht waar een team staat in de samenwerking. De Schaal geeft handvatten waarmee een team zelf aan de slag kan om op een hoger niveau van samenwerking te komen.  

Overleven

Overleven is een recht, maar heeft wel een prijs. De strijd aangaan creëert weerstand en ergernis. Te vaak wordt ‘op de man‘ gespeeld. Het team komt onder druk te staan, angst en een onveilige cultuur liggen op de loer.

Het verlangen om in één stap naar een samenwerkende situatie te gaan is groot.  Maar daarvoor ontbreken de flexibiliteit en creativiteit. Er zijn tussenstappen nodig om weer tot bloei en samenwerking te kunnen komen.

Ontlopen

Wie weg wil uit een overlevende situatie, adviseren wij om allereerst te stoppen met het voeden van het conflict. Tot tien tellen en afstand nemen. Dat geeft rust, maar creëert ook afstand. De teamleden ontlopen elkaar en de onderlinge tegenstellingen.

Inzet van een teamcoach werkt als een katalysator om snel en duurzaam tot betere samenwerking te komen.

Samenwerken

In een samenwerkende groep is spontane waardering voor wat de ander doet en erkenning voor wat de ander nodig heeft. Problemen komen op tafel, fouten worden opgepakt. De teamleden maken afspraken wie wat doet, met aandacht voor wat beter kan. Men speelt ‘op de taak‘. Flexibiliteit en creativiteit komen tot bloei.

Vertrouwen, erkenning en waardering vormen de sleutels tot de vorming van een topteam.

Waar staat uw team op de Schaal?

Is er te veel druk?

samenwerking verbeteren-een overlevend team

Gaat verbeteren traag?

samenwerking verbeteren een ontlopend team

Geeft feedback rendement?

samenwerking verbeteren - kenmerken van een topteam

Wat kunt u doen?

wat kan ik doen om de samenwerking te verbeteren

Tegenstellingen overbruggen

Wilt u tegenstellingen overbruggen en een periode van conflicten achter u laten? Vraag dan om teamcoaching. Een strijdend team ervaart dat afstemmen niet meer lukt, hulp van buiten is nodig om de patstelling te doorbreken. Een teamcoach is er op gericht om een team te leren zelf zijn problemen om te zetten in mogelijkheden. 

Voor een switch van denken in moeilijkheden naar denken in mogelijkheden is eerst afstand van het conflict nodig. Dat geeft lucht. Het team gaat vervolgens op zoek naar een hoger gezamenlijk doel en verkent waar de teamleden positieve energie kunnen vinden. Voor dit proces is ruimte en tijd nodig. Met als resultaat een nieuw perspectief. Niemand had dat nog verwacht.

Teamcoaching

hoe kan ik effectiever de samenwerking versterken

Rendement van overleg vergroten

Praten over en praten met kunnen beide positief zijn en leiden tot advies. Echter, als een team in een patstelling zit – de teamleden praten wel lang over een dilemma, maar niemand hakt de knoop door en vooruitgang blijft uit – dan adviseren wij teambuilding met reflectie en communicatietraining.

Een teamtrainer ondersteunt de teamleden om naast aardig ook eerlijk te worden voor elkaar. Wie eerlijk is in contact met de ander wordt kwetsbaar. Dat kun je je alleen permitteren in een situatie die samenwerkend is. Het thema is hier: hoe kun je vanuit een ontlopende cultuur groeien naar een samenwerkende cultuur waar iedereen energie van krijgt?

Teambuilding met reflectie

Communicatie training

Hoe kan ik de samenwerking versterken

Scoren onder druk

Elkaar aanspreken is in uw team vanzelfsprekend. Toch valt het team soms terug in oud gedrag. Dan is feedbacktraining top. De training zelf zet een nieuwe toon. Borgen doet het team zelf in de weken er na op de werkplek. Teamgroei gaat immers stap voor stap.

Periodiek onderhoud van de samenwerking helpt om een team versneld te laten groeien. Elk topteam heeft veel oefening achter de rug en blijft trainen. Dat geldt niet alleen in de sport. Topteams weten dat. Met deze training leert uw team te scoren onder druk.

Feedback training

Contact